بایگانی

  • کرزای1
    فشار به کرزای برای امضای توافق نامه امنیتی

    نارضایتی حامد کرزای از تبادل زندانیان امریکا و طالبان