بایگانی

  • مازوت
    با حذف مصرف روزانه 15 ميليون لیتر مازوت در دو نيروگاه مجاور این کلانشهر؛

    اصفهان راحت تر نفس کشید

  • آلودگی-هوا
    80 درصد سوخت نیروگاههای اصفهان مازوت است؛

    بی عدالتی پایتخت نشینان هوای اصفهان را آلوده کرد