بایگانی

  • اتاق بازرگانی
    درنشست تخصصی "تحلیل صادارات غیر نفتی در توسعه اقتصاد ایران" اتاق بازرگانی مطرح شد؛

    سال 95 در نیروی متبحر و متخصص ضعف خواهیم داشت