بایگانی

  • 81814416-70259254
    عکس العمل ترکیه چه بود؟

    تنش ترکیه با روس ها به دنبال پیشروی روسیه در شمال سوریه