بایگانی

  • سپاهان
    تیمی که چهارتا چهارتا می خورد

    شکست های سپاهان در بازی های دوستانه نگران کننده است