بایگانی

  • آب شرب نیه
    رئیس اداره آبفار نطنز

    طرح تامین آب شرب روستای نیه نطنز اجرا شد