بایگانی

  • A0986809
    رئیس مجتمع دریایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین‌شهر:

    شناور مروارید با حضور وزیر دفاع رونمایی می شود