بایگانی

  • کمال حیدری عضو مجمع اصولگرایان اصفهان
    مهمترین مشکل طرح تحول نظام سلامت از نگاه عضو مجمع اصولگرایان اصفهان؛

    تمرکز بر درمان به جای پیشگیری!