بایگانی

  • 2120886
    مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان:

    دفاتر كاريابي با هدایت آموزشی در كاهش نرخ بيكاري موثرند