بایگانی

  • index
    مشاور عالی ریاست سازمان حفاظت اطلاعات ارتش مطرح کرد:

    هدف از تاسیس شبکه های اجتماعی از سوی استکبار، کنترل و رصد مردم دنیا است