بایگانی

  • امام جمعه
    امام جمعه اصفهان تا کید کرد:

    ایستادگی رهبری در مقابل فتنه ها و تهدیدهای دشمنان از ابتدا تاکنون