بایگانی

  • شهردار
    دکتر سقاییان نژاد، در همایش بزرگداشت روز مهندسی:

    مهندسین ما بیش از هر زمان دیگری به دین احتیاج دارند