بایگانی

 • مصلحی
  مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

  زیر ساخت های صنعت گردشگری اصفهان ساماندهی شود

 • طالبی

  تدوین استانداردهای آموزشی برعهده فنی حرفه ای است

 • استاندار
  استاندار اصفهان:

  آموزش یک میلیون شاغل در اصفهان هدف گذاری شده است