بایگانی

  • همایش روان تنی اصفهان
    با شرکت دانشگاه فرایبورگ آلمان و مراکز تحقیقاتی؛

    همایش بین المللی روان تنی در اصفهان به کار خود پایان داد