بایگانی

  • phyzik
    با حضور دانش آموزان نخبه استان اصفهان واستان های مجاور؛

    همایش روز فیزیک دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود