بایگانی

  • پور ازغدی
    افراطی گری، عوام زدگی، و راحت طلبی از دیدگاه رحیم پور ازغدی:

    جریان های افراطی شیعه وهابیت را تقویت می کنند