بایگانی

  • استاندار اصفهان-زرگرپور
    استاندار اصفهان:

    ملاک انتخاب شهرداران باید سوابق اجرایی موفق باشد