بایگانی

  • 1211
    معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری:

    تغییر تاکتیک ائمه (ع) بسته به تغییر شرایط بود