بایگانی

  • emam-khamenei
    چرا نتیجه مبارزه با فساد ملموس نیست؟!

    ولی فقیه زمان دلگیر است

  • abbas-salimi-namin
    حاشیه‌ای بر همایش ملی مبارزه با فساد به عمل کار برآید؛

    حاشیه‌ای بر همایش ملی مبارزه با فساد؛ به عمل کار برآید