بایگانی

  • 13921103000454_PhotoA
    سردار نقدی در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی:

    کشور امروز محتاج انقلاب اقتصادی است/ دستگاه اجرایی باید از آبروی خود مایه بگذارد

  • همایش ملی
    دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزارمی کند؛

    همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی