بایگانی

  • شناسنامه
    همزمان با همایش مهندسی فرهنگ نام و نامگذاری در نیمه دوم بهمن ماه؛

    نام های نامناسب اصفهانی ها به اسامی مذهبی تغییر می کند