بایگانی

  • IMAGE634968037110883021
    نماینده مردم اصفهان در مجلس:

    کارگران نباید با کوچکترین مشکلی بیکار شوند