بایگانی

  • جنگ نرم
    معاون امور اجتماعی استانداری اصفهان:

    با حکفرمایی جنگ نرم احساس امنیت روانی کمرنگ شده است