بایگانی

  • 7guyesh
    استاد دانشگاه اصفهان در همایش گویش خوانساری:

    گویش مادری عنصر هویت بخش انسان است