بایگانی

  • khajeh-karimi1-930517
    امام جمعه خوانسار:

    داعش تحت تعلیم رژیم صهیونیستی آموزش دیده است