بایگانی

  • جمالی نژاد
    شهردار اصفهان:

    برای جلوگیری از «پروژه نفوذ» دشمن نیازمند «همت جهادی» هستیم