بایگانی

  • سیمز4
    در ایران، آزاد ولی در روسیه، محدود؛

    ترویج سبک‌زندگی همجنس‌بازانه در «سیمز 4»