بایگانی

  • حوزه قنات ایران
    پرونده ای درباره ثبت 11 قنات ایران در ردیف میراث جهانی یونسکو

    تمدن قناتی، جلوه سخت کوشی،قناعت وهمدلی ایرانی