بایگانی

  • طالبان
    مردم منطقه از ناامنی خسته اند؛

    افغانستان و پاکستان برنامه مبارزه با تروریسم خود را مشخص کنند