بایگانی

  • فرانسه
    خیانت حرفه ای فرانسه :

    همکاری کنسول افتخاری فرانسه در ترکیه با قاچاقچیان انسان / فیلم