بایگانی

  • 80322331-3162163
    امام جمعه اصفهان:

    با عوض شدن دولت هیچ تغییری در بدنه حکومت اسلامی رخ نخواهد داد