بایگانی

  • khodsiany
    مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سمیرم گفت :

    235 نفر از مددجویان سمیرمی از وام های خود اشتغالی استفاده کرده اند