بایگانی

  • حمله باج افزار واناکرای
    مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد؛

    حمله باج افزار WannaCry به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان