بایگانی

  • وثوق‌الدوله؛ عاقد قرارداد ۱۹۱۹
    در سالروز عقد قرارداد ننگین 1919؛

    وثوق‌الدوله؛ عاقد قرارداد ۱۹۱۹/ عکس