بایگانی

  • 101011
    مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان:

    وحدت در هدف دانشگاه و حوزه را به تعالی می رساند