بایگانی

  • emamjomeh
    امام جمعه سمیرم:

    ایجاد وحدت کلمه از جمله وظایف شورای هماهنگی تبلیغات است

  • khajeh-karimi
    خطیب نماز جمعه شهرستان خوانسار:

    ما در اوج شیعه گری شعار وحدت سر می دهیم