بایگانی

  • مشاغل
    به دلیل آلاینده بودن زیاد؛

    مشاغل مزاحم بدون چون و چرا باید به خارج از شهر منتقل شوند