بایگانی

  • اوکراین
    سازمان ملل:

    وضعیت انسانی در اوکراین رو به وخامت است