بایگانی

  • دفاع مقدس
    ساماندهی عکس‌های انقلاب و جنگ

    اوضاع عکس‌ها و نگاتیوهای انقلاب و دفاع مقدس هر روز وخیم‌تر می‌شود