بایگانی

  • 027A7772
    فرماندار اصفهان:

    هرگونه اقدام کارشناسی باید مبتنی بر دلیل و مدرک باشد

  • ا
    بهرام کاردان سرمایه گذار مجموعه گردشگری آب گرم(کوهپایه )

    حمایت دولت از سرمایه گذاران در زبان خلاصه نشود