بایگانی

  • العمریون
    تفکری که از قهرمانان، جنایتکار می سازد؛

    قهرمانی به چه قیمت؟؛وقتی منش قهرمانی نباشد…