بایگانی

  • قاسمی
    در همایش مدیران تربیت بدنی حوزه های مقاومت بسیج با سازمان ورزش شهرداری مطرح شد:

    لزوم استفاده از ظرفیت بسیج برای گسترش ورزش در سطح شهر