بایگانی

  • photo_2017-01-17_01-16-22
    در گفتگو با قهرمان شطرنج تیران و کرون مطرح شد؛

    داوری در مسابقات قهرمانی جهان هدف اصلی من است