بایگانی

  • IMG_0789
    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

    رقابتی کردن قیمت در بخش فولاد ضروری است