بایگانی

  • eshraf-ir-inss-the-invisible-primary-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1
    کارشناسان حوزه رایانه مطرح کردند؛

    در صورت اثبات تقلب، هیلاری کلینتون می‌تواند پیروز انتخابات معرفی شود