بایگانی

  • 0-0000022_54469_54509
    وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد:

    تامین بودجه توانمندسازی عشایر و روستائیان از محل هدفمندی یارانه ها