بایگانی

  • سردار حسين دهقان
    سردار حسین دهقان ؛

    وزیر دفاع : راه نجات ملت فلسطین و قدس شریف، مقاومت است