بایگانی

  • این عکس وزیر بحرینی، یک روزنامه را به دادگاه کشاند
    شكايت از روزنامه بحريني به دليل انتشار عكسي از سخنگوي رسمي دولت

    این عکس، یک روزنامه بحرینی را به دادگاه کشاند