بایگانی

  • siA3XF_304
    برخلاف قول رئیس جمهور؛

    زنگنه بجای کلید با داس آمد!

  • 899

    بیژن زنگنه رئیس اوپک گاز شد