بایگانی

  • مصر.روسیه
    خرید سلاح های روسی توسط ارتش مصر

    مذاکرات روسیه و مصر در خصوص قراردادهای نظامی

  • حضور وزیر دفاع مصر در انتخابات قوت گرفت
    حضور پررنگ نظامیان در انتخابات مصر

    شعارهای دموکراتیک نظامیان و آینده مصر